Westerkwartiergemeenten bespreken herindelingsadvies

WESTERKWARTIER – De gemeenteraden van Marum, Grootegast, Leek, en Zuidhorn bespreken het Herindelingsadvies gemeente Westerkwartier in hun eigen raads(commissie)vergadering op respectievelijk 8, 9, 10 en 15 mei 2017.

De definitieve besluitvorming door de gemeenteraden is op woensdag 24 mei 2017. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Formele proces
Om te komen tot dit Herindelingsadvies hebben de raden op 16 maart 2016 een kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. In deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgelegd over hoe de nieuwe gemeente er uit moet gaan zien. Deze kaders zijn verder uitgewerkt in het Herindelingsontwerp, dat de formele basis vormt voor de herindeling.

De gemeenteraden Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben dit Herindelingsontwerp op 16 januari 2017 vastgesteld.  Ook de gemeenteraad van Winsum heeft dit gedaan, omdat een deel van het huidige grondgebied van de gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ezinge ( deel van het Middag-Humsterland), onderdeel van de nieuwe gemeente Westerkwartier wordt. De inwoners van het gehele Middag-Humsterland hebben zich hiervoor via een volksraadpleging in meerderheid uitgesproken.

Het Herindelingsontwerp heeft vervolgens acht weken ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn enkele zienswijzen ingediend. In een Nota zienswijzen en commentaar is aangegeven of en hoe deze zienswijzen in het Herindelingsontwerp zijn verwerkt. Op 24 mei 2017 besluiten de vijf raden hierover. Op dat moment heet het Herindelingsontwerp dan formeel Herindelingsadvies. Het Herindelingsadvies gaat naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Die stuurt het, voorzien van een eigen advies, door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Daarna volgt de procedure om te komen tot een nieuwe wet voor de nieuwe gemeente.  Op 21 november 2018 vinden vervolgens raadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente. De wet treedt 1 januari 2019 in werking.

Voorbereidingen  nieuwe gemeente
Inmiddels zijn de gemeenten druk bezig te zorgen, dat er op 1 januari 2019 ook echt een nieuwe gemeente Westerkwartier staat. Zo treffen de gemeenten gezamenlijk de  voorbereidingen voor de dienstverlening, communicatie, financiën, ruimtelijke zaken, economische zaken, sociaal maatschappelijke zaken, enz..

Inwoners
De gemeenten vinden het belangrijk inwoners en andere belanghebbenden bij het herindelingsproces te betrekken. Naast het formele inspraakproces zijn inwoners in de gelegenheid gesteld input te leveren voor de toekomstvisie gemeente Westerkwartier (onder meer via twee interactieve bijeenkomsten in juni 2016 en een enquête). Daarnaast is een online burgerpanel ingesteld en betrekken de gemeenten  inwoners op diverse manieren  bij de verdere inhoudelijke voorbereidingen.

Meer informatie
Informatie over de aanstaande herindeling is te vinden op de gezamenlijke website http://herindeling.westerkwartier.nl. De website is in ontwikkeling en wordt gaandeweg uitgebreid. Daarnaast houden de gemeenten de inwoners op de hoogte via onder meer de gemeentepagina, gesprekken, bijeenkomsten en social media. Informatie over de betreffende raadsvergaderingen staat op de websites van de vier gemeenten.

Back to top button