Begroting 2016 gepresenteerd door het college van Leek

LEEK – Het college van Leek heeft de Programmabegroting 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de Begroting 2016 bepaald bij de behandeling van de Kadernota 2016-2019, die in september is vastgesteld.

Ontwikkeling financiële positie

De gemeente Leek heeft een totale omzet van ruim € 50 miljoen. Het merendeel van het geld wordt besteed aan taken op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en bestuur (inclusief bedrijfsvoering). Bij de kadernota werd een positief resultaat verwacht voor het jaar 2016 van € 73.593. Bij het opstellen van de Begroting 2016 is dit bijgesteld naar klein positief resultaat van € 3.149. Ook in de jaren daarna worden overschotten verwacht. Hiermee kan de financiële positie van de gemeente verbeterd worden. Deze is namelijk door een hoge schuldenpositie en de omvang van de grondexploitaties nog steeds kwetsbaar. Ook is er in 2015 nog sprake van een tekort op de begroting.

De middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zijn budgettair neutraal opgenomen. Het college houdt vast aan het uitgangspunt dat eventuele overschotten op deze middelen gereserveerd worden voor de taken in het sociaal domein. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om een vangnet te bieden voor inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden.

Belastingen

Voorgesteld wordt om de onroerendezaakbelasting (OZB), evenals in voorgaande jaren, te verhogen met de door het Rijk ingestelde macronorm. Voor 2016 geldt een macronorm van 1,57%.

Bij de heffingen wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. In 2015 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing aangepast omdat de kosten voor de inzameling gestegen zijn. Ook in 2016 stijgen de kosten voor de inzameling. Voorgesteld wordt om het variabele afvaltarief te verhogen met 6 cent per kg afval. Met betrekking tot de rioolheffing wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen met 3,65%.

De overige belastingen en tarieven worden trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage van 0,4%. Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen.

Raadplegen Begroting

De Begroting ligt vanaf 19 oktober ter inzage op het gemeentehuis. De papieren versie kunt u voor € 16,00 afhalen. De Begroting is ook te vinden op www.leek.nl.

Wilt u reageren?

Op donderdag 5 november 2015 behandelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2016. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune.

Voordat de begroting door de gemeenteraad wordt behandeld, horen de raadsleden graag wat u ervan vindt. Zij kunnen dan uw reactie meenemen tijdens de vergadering op 5 november 2015 waarin ze de begroting bespreken en deze definitief vaststellen. U kunt contact opnemen met een van de fractievoorzitters. Hun gegevens vindt u op www.leek.nl.

Inwoners en organisaties kunnen in deze vergadering gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelding voor het spreekrecht is gewenst en kan via de griffie, mevrouw M. Koop ([email protected]) of telefoon 0594-55 15 63.

Back to top button