College Leek presenteert Kadernota 2018-2021

LEEK – Het college van burgemeester en wethouders van Leek presenteert de Kadernota 2018-2021 deze week aan de gemeenteraad. De kadernota is een voorbereiding op de begroting van 2018 en hierin worden de ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor de komende vier jaren opgenomen.

Het Coalitieakkoord 2014-2018 is opgesteld in een tijd van economische crisis en de afgelopen jaren waren er ingrijpende maatregelen nodig. Hierbij is met name bezuinigd op onderwerpen die niet direct de mensen raken. Dankzij deze maatregelen en de huidige verbeterde economische situatie is er ruimte ontstaan voor investeringen in andere zaken.

Het college is blij dat zij in de meerjarenbegroting ruimte heeft gevonden om voorzieningen die van belang zijn voor een leefbare samenleving in stand te houden of zelfs een impuls te geven. Verder wil het college uitvoering geven aan het streven naar een duurzame gemeente. Het gaat dit onder andere doen door de nieuwe school in Oostindie volgens de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) te bouwen en een fonds voor duurzaamheidsleningen in het leven te roepen. Daarnaast worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid, burgerparticipatie, verkeersveiligheid en sociaal domein (waaronder versterking Centrum Jeugd en Gezin en zorgbudget Jeugd). Het college blijft zich op deze manier ook de komende jaren inzetten voor inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden.

Voor het jaar 2018 wordt een positief resultaat verwacht van € 206.000. De meerjarenraming laat een sluitend beeld zien met een positief resultaat in 2021 van € 334.000. De positieve resultaten leiden tot een verdere verbetering van het weerstandsvermogen van de gemeente Leek en wijzigt de beoordeling van deze ratio van “matig” naar “voldoende”.

Landelijke ontwikkelingen
Voor een belangrijk deel is de gemeente afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Als het Rijk meer investeert en dus meer geld uitgeeft, dan profiteren gemeenten daar ook van. Zij krijgen dan een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd vertoont deze uitkering van het Rijk al enige jaren een grillig karakter, waardoor het lastig is om een helder financieel beeld te schetsen. In de kadernota is het college uitgegaan van de nu bekende en bevestigde informatie.

Ondanks dat recent de Meicirculaire is uitgebracht, zijn de verwachtingen voor 2018 ongewis. In de landelijke politiek is er, na de verkiezingen van 15 maart, nog geen zicht op een nieuw kabinet en de kans dat de begroting voor volgend jaar op Prinsjesdag gepresenteerd wordt door een nieuw kabinet wordt steeds kleiner. Dit betekent dat waarschijnlijk het demissionaire kabinet-Rutte II deze begroting zal maken en dat de effecten hiervan tot uitdrukking zullen komen in de Septembercirculaire.

Belastingen
Voorgesteld wordt om de Onroerendezaakbelasting (OZB), evenals in voorgaande jaren, te verhogen met het door het Rijk ingestelde maximum verhogingspercentage, de zogenoemde macronorm. Voor 2018 geldt een macronorm van 3,1%.

Bij de heffingen wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. In het voorstel van het college blijven de tarieven voor afvalstoffenheffing én de rioolheffing in 2018 ongewijzigd.

De overige belastingen en tarieven worden trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage (stand april 2017 1,6%). Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen.

Besluitvorming over de kadernota vindt plaats in de raadsvergadering van 5 juli 2017 in het gemeentehuis. In deze vergadering spreken de fracties hun algemene beschouwingen uit. Na vaststelling wordt de kadernota verder uitgewerkt in de begroting voor 2018. Komend najaar wordt deze door de gemeenteraad vastgesteld.

Back to top button