Westerkwartier wil bijdragen aan opgaven Nationaal Programma Groningen

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier wil in gesprek met het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) over de bijdrage die de gemeente kan leveren aan de maatschappelijke vraagstukken in de regio. In een brief verzoekt het college van burgemeester en wethouders het bestuur van het NPG met de gemeente Westerkwartier om tafel te gaan.

Onderlinge verwevenheid
Maatschappelijke vraagstukken op terrein van bijvoorbeeld energietransitie, arbeid en economie reiken verder dan de huidige begrenzing van het NPG en manifesteren zich op regionale en provinciale schaal. Op dat niveau zijn dan ook de oplossingen te vinden. Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan de schaal van de bestuurlijke organisatie en gemeentegrenzen. Er is sprake is van onderlinge verwevenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ontwikkelingen in het Westerkwartier
Naast deze brede maatschappelijke vraagstukken kent het Westerkwartier specifieke ontwikkelingen die nauw samenhangen met de opgaven vanuit het Nationaal Programma, waarbij een gezamenlijke inzet bevorderlijk kan zijn. Dit geldt met name voor de positie van het gebied Middag en voor de herbestemming van de gasopslaglocatie in Grijpskerk.

Positie van het gebied Middag
Bij de gemeentelijke herindeling van dit jaar is het gebied Middag opgegaan in de gemeente Westerkwartier. Tot 1 januari 2019 was dit gebied onderdeel van de gemeente Winsum. Het specifieke gebied Middag, met de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd, valt onder het aardbevingsgebied en behoorde als onderdeel van de voormalige gemeente Winsum ook bij het NPG-gebied.

Juist het gebied Middag, maar ook het gebied Middag-Humsterland met haar dorpen en landschap, is een uniek provinciaal erfgoed waar de kwetsbaarheid groot is en bescherming en ontwikkeling als nationaal landschap inspanning vergen. Het belang stijgt ver boven de gemeente Westerkwartier uit. De gemeente Westerkwartier wil graag met het NPG-bestuur in gesprek over hoe het gebied Middag onderdeel kan blijven uitmaken van het Nationaal Programma Groningen.

Herbestemming gasopslag Grijpskerk
Onlangs is de gemeente door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geïnformeerd over de intentie om de bestemming van de gasopslag in Grijpskerk in 2021 te wijzigen. Daarbij heeft de gemeente Westerkwartier bij de NAM benadrukt dat herbestemming moet worden gezocht in het kader van de energietransitie. De NAM heeft in gesprekken hierover bevestigd dat een verkenning van alternatieve ontwikkelingen waardevol zijn. Volgens het college is de oriëntatie op een andere bestemming en de effecten daarvan een opgave en kans die verder reiken dan het Westerkwartier. Het college wil graag met het bestuur van het Nationaal Programma Groningen in gesprek over hoe hierin samen opgetrokken kan worden.

Gebiedscoöperatie Westerkwartier
Tot slot wijst de gemeente op de rol die de gebiedscoöperatie Westerkwartier in de verschillende opgaven kan spelen. Deze coöperatie is in 2013 ontstaan en succesvol gebleken met innovatieve projecten. Als samenwerkingsorganisatie van ondernemers, onderwijs en overheid stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie groene economische activiteiten die in het voordeel zijn van de hele regio. De gemeente beveelt de ervaringen van deze coöperatie aan voor zowel een verdere uitrol in het NPG-gebied als de hele provincie Groningen.

“Samenwerking zoeken”
Burgemeester Koos Wiersma verwacht binnenkort een uitnodiging voor een bestuurlijk overleg: “Ik weet uit ervaring hoe ingewikkeld deze dossiers zijn. Ik benadruk dan ook dat wij graag samenwerking zoeken. Wij gaan ervan uit dat de partners binnen het Nationaal Programma Groningen begrip hebben voor de bijzondere positie van onze dorpen in het gebied Middag. Ten aanzien van opgaven als de energietransitie verwacht ik dat er bewustzijn is over het grensoverstijgende karakter hiervan. De gemeente Westerkwartier kan en wil hierin een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld als het gaat om de herbestemming van de gasopslaglocatie in Grijpskerk.”

Back to top button