Wijzigingen op de gemeentelijke belastingen van het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Op de eerste gemeentelijke belastingen van de gemeente Westerkwartier zijn per dorp enkele wijzigen doorgevoerd sinds de samenvoeging van de dorpen. Het aantal en de wijzigingen verschillen per dorp, mede afhankelijk hoe enkele zaken in het verleden geregeld werden.

Woont u in de voormalige gemeente Leek?
> In de voormalige gemeente Leek werd een aanvullende aanslag rioolheffing opgelegd aan gebruikers op basis van waterverbruik. Vanaf dit jaar wordt geen aanslag rioolheffing meer opgelegd aan gebruikers op basis van waterverbruik.
> Forensenbelasting. In de voormalige gemeente Leek werd tot en met 2018 nog forensenbelasting geheven. Per 2019 komt deze heffing te vervallen.
> Onroerendezaakbelasting. Bepaalde categorieën (onderwijs, ongebouwde percelen in de categorie sport) waren vrijgesteld voor de onroerendezaakbelasting omdat het onwenselijk was dat deze instellingen bijdroegen aan het ondernemersfonds. Per 2019 komt die vrijstelling te vervallen omdat er geen toeslag voor het ondernemersfonds meer in het OZB-tarief zit.

Woont u in de voormalige gemeente Grootegast?
> U ontving de aanslag afvalstoffenheffing voor het variabele gedeelte (kilo’s) per half jaar. Dat gaat veranderen. Vanaf heden wordt de aanslag voor de kilo’s afvalstoffenheffing 1 keer per jaar opgelegd. Dit houdt in dat de aangeboden kilo’s afval over 2019, pas in 2020 worden opgelegd. Deze aanslag wordt dan gecombineerd met de reguliere aanslag gemeentelijke belastingen voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en vastrecht afvalstoffenheffing over het jaar 2020.

Woont u in de voormalige gemeente Marum?
> U ontving de aanslag afvalstoffenheffing voor het variabele gedeelte (kilo’s) 1 keer per jaar in de maand januari. Dat gaat veranderen. Deze aanslag wordt volgend jaar samen met de aanslag gemeentelijke belastingen voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en vastrecht afvalstoffenheffing over het jaar 2020 opgelegd.
> Voor de rioolheffing werden verschillende grondslagen en/of bedragen gehanteerd (bijvoorbeeld per type vestiging, omvang dakoppervlak etc.) Vanaf 2019 is alléén nog vastrecht (€ 227,00 per jaar) verschuldigd voor de rioolheffing.

Woont u in de voormalige gemeente Zuidhorn?
> In de voormalige gemeente Zuidhorn was tot en met 2018 de gebruiker (huurder) belastingplichtig voor de aanslag rioolheffing. Vanaf 2019 is de eigenaar van een pand belastingplichtig voor de rioolheffing.

Rioolheffing

> Voor gebouwen met een WOZ-waarde beneden de € 15.000 wordt geen rioolheffing geheven als er geen sprake is van afvoer van afvalwater.

Woont u in de voormalige gemeente Winsum (Middag Humsterland)
> Voor het belastingjaar 2019 zijn er geen wijzigingen (behalve wijziging tarief onroerendezaakbelasting).

Tenaamstelling belastingplichtige
Het kan incidenteel voorkomen dat door de geharmoniseerde regels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in de administratie, de aanslag nu op naam van een andere belastingplichtige staat dan degene die de aanslag altijd op zijn/haar naam had staan. Dit heeft met het samenvoegen en de nieuwe inrichting van het belastingsysteem te maken. U kunt de gemeente verzoeken dit te wijzigen door een mail te sturen aan: [email protected]. De wijziging gaat dan in per januari 2020.

Hoe blijft u op de hoogte?
Nieuws over de gemeente Westerkwartier vindt u op www.westerkwartier.nl. Daarnaast blijft u op de hoogte door onze social media te volgen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. Ook publiceert de gemeenten wekelijks de gemeentepagina in de Streekkrant en in De Krant. Deze is ook digitaal raadpleegbaar via www.media-totaal.nl.

Back to top button