WESTERKWARTIER – Komend najaar gaan de inrichtingswerkzaamheden in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom van start. En volgend jaar ook in de Lettelberterbergboezem. Het afgelopen jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd.

Op basis daarvan zijn inrichtingsmaatregelen uitgewerkt. Op maandag 3 en woensdag 5 juni dachten inwoners, grondeigenaren en andere geïnteresseerden tijdens de informatieavond mee over de ontwerpen voor de inrichting. Met deze inbreng worden de definitieve ontwerpen opgesteld. Betrokken deskundigen van de Provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Prolander en ingenieursbureaus waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Maatregelen de Drie Polders en de Lettelberterbergboezem
Het streefbeeld voor de natuur in dit gebied betreft een afwisseling van gevarieerde natte tot vochtige gras- en schraallanden met een uitgebreid netwerk van sloten met brede oeverzones. Ook wordt het gebied geschikt gemaakt om 1,2 miljoen m3 water in de toekomst te kunnen bergen. Om de natuur te realiseren wordt o.a. het waterpeil verhoogd en worden natuurvriendelijke oevers aangebracht. Twee proefkades zijn op dit moment al te zien aan de zuidkant van De Drie Polders. Doordat de ondergrond in het Zuidelijk Westerkwartier divers is qua opbouw wordt nog onderzocht hoe de kade precies moet worden opgebouwd en welke begin hoogte moet worden aangehouden. Om het gebied geschikt te maken voor de waterberging worden o.a. kades, een gemaal en een inlaatvoorziening aangelegd. Door middel van een 3D video kregen de aanwezigen alvast een virtuele rondleiding door het toekomstige gemaal.

In de Lettelberterbergboezem ligt de focus op het optimaliseren van de waterbeheersing door de aanleg van drie nieuwe kunstwerken, zodat deze weer als bergboezem kan gaan functioneren. Ook hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. De kades rondom de bergboezem worden waar nodig opgehoogd.

Maatregelen Polder de Dijken-Bakkerom
Het opheffen van de verdroging en het ontwikkelen van natte natuurwaarden, moeras, natte schraallanden en vochtige hooilanden staat centraal bij het herinrichten van dit natuurgebied. Voor het bergen van 1,1 miljoen m3 water in dit gebied worden o.a. kades aangelegd en een waterinlaat aangebracht. Een proefkade is op dit moment al te zien bij aan de zuidkant van de Dijkweg. Voor de water en faunaverbinding in de Dijkweg wordt een brug gebouwd. Naast een waterverbinding moet deze brug ervoor zorgen dat dieren, zoals de otter, zich veilig kunnen verplaatsen door het gebied. Nieuw in het ontwerp was de integratie van de Dijkweg en Redendijk als toekomstige kade. Ook kwam de water- en faunapassage onder de provinciale weg aan de orde. In de toekomst wordt hier mogelijk een brug aangebracht.

Meer informatie over de voorgenomen maatregelen vindt u op www.zuidelijkwesterkwartier.nl. U vindt hier ook de op de gebiedsavond getoonde presentaties en 3D video.

Gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier
In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Dit is een gezamenlijk project van de provincie Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, de gemeente Westerkwartier, Staatsbosbeheer. LTO Noord, Boer en Natuur (Collectief West), Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier, het Groninger Landschap en Prolander.