PROVINCIE – De provincie Groningen heeft dinsdag haar jaarrekening over 2019 opgeleverd. Met de jaarrekening leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2019 uitgevoerde beleid en de bestede middelen.

De jaarrekening laat geen bijzondere verrassingen zien, de financiën zijn op orde. Het jaar wordt afgesloten met een positief besteedbaar saldo van afgerond 15,5 miljoen euro.

De oplevering van de Rekening 2019 komt op een moment waarin de corona-epidemie het leven van iedereen bepaalt en ook Provinciale Staten digitaal mogen vergaderen. Vooralsnog staat de vaststelling van de jaarrekening door Provinciale Staten gepland voor 27 mei.

Overschot
Het overschot van 15,5 miljoen euro ontstaat doordat in 2019 een aantal projecten en activiteiten gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Hierdoor zijn de beschikbare budgetten niet volledig uitgegeven. Gedeputeerde Staten stellen voor om dat bedrag, ongeveer 9,3 miljoen euro, te besteden aan het continueren van deze projecten en activiteiten in 2020.

Reserves
Het restant van 6,2 miljoen euro wil het college grotendeels toevoegen aan de reserves. Daarvan wil het college 5,2 miljoen beschikbaar houden voor nieuwe ontwikkelingen in de Kadernota 2020-2023. Het weerstandsvermogen van de provincie wordt volgens het voorstel aangevuld met 455.000 euro.

Huishoudboekje op orde
IJzebrand Rijzebol, portefeuillehouder financiën kijkt terug op een jaar waarin het nieuwe college voortvarend uit de startblokken kwam: “De provincie Groningen heeft haar financieel huishoudboekje goed op orde. De Rekening 2019 laat een gezond financieel beeld zien, terwijl aan belangrijke dossiers voortvarend en constructief gewerkt wordt.”

Ontwikkelingen en resultaten 2019
2019 is het eerste jaar van de nieuwe collegeperiode. Het accent van het provinciaal beleid ligt op het vormgeven van drie grote transities in onze samenleving: de energie- en klimaattransitie, de economische transitie en de landbouwtransitie. Ook was er veel aandacht voor de gaswinnings- en stikstofproblematiek.

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van afgelopen jaar zijn:
o 2019 was voor het gaswinningsdossier een belangrijk jaar. Het Rijk besloot tot een versnelde afbouw van de gaswinning waarbij de winning in 2023 nihil is. De regio en het Rijk ontwikkelden een maatregelenpakket om de te trage versterking van woningen te versnellen. Uitgangspunten zijn: de bewoners meer centraal stellen, de bouwers eerder betrekken en soortgelijke woningen op een meer eenduidige en snellere manier aanpakken.
o Begin 2019 lanceerden we samen met de industrie de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland. Op basis van dit plan verrichten we succesvolle lobbyactiviteiten voor de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie. Europa wees Noord-Nederland aan als de regio waar de groene waterstoftechnologie zich de komende jaren verder moet ontwikkelen. De Hydrogen Valley biedt mooie kansen en werkgelegenheid voor het Noorden en versterkt de positie van Groningen als koploper in de energietransitie
o In de kadernota Economie en arbeidsmarkt ‘[email protected]’ ligt de focus op vergroening van de chemie, digitalisering en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Provinciale Staten stelden deze kadernota in december vast.
o Een bruisend en toegankelijk cultuuraanbod in Stad en Ommeland is essentieel voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. In november stelden Provinciale Staten de kadernota ‘Wij zijn cultuur’ vast. Speerpunten hierin zijn de nauwere samenwerking met gemeenten, versterking van de culturele infrastructuur en verhoging van het cultuurbudget.
o Op de Natuurtop in oktober ondertekenden de noordelijke provincies en het Rijk de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. We zetten ons in voor een economisch sterke landbouwsector die bijdraagt aan biodiversiteit, een gezonde bodem en een leefbaar platteland. De stikstofcrisis in Nederland maakte duidelijk dat er meer balans moet komen tussen economie en natuurherstel. De omslag naar een natuurinclusieve landbouw biedt daarbij kansen.
o Op het gebied van mobiliteit springt de voorgenomen aanpassing van de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal in het oog. Met de volwaardige spoorverbinding worden de Veenkoloniën vanaf 2025 beter bereikbaar. Met de aanbesteding van het busvervoer is gerealiseerd dat op dit moment in Groningen en Drenthe de grootste zero-emissie busvloot van Europa rondrijdt.

Kijk voor de jaarrekening over 2019 op de provinciale website onder het kopje ‘Rekening’.


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com