Westerkwartier/Regio – VZ Westerkwartier maakt zich zorgen over het gebruik van de ondergrondse gasopslag bij Norg en Grijpskerk. Johan de Vries heeft daarom het college van de gemeente Westerkwartier als raadslid van VZ Westerkwartier, de partij die zich inzet voor een Veilige en Zorgzame Westerkwartierse samenleving,  de volgende vragen gesteld.

Inleiding
Op twee locaties slaat (sinds 1997) NAM ondergronds gas op: bij Norg en Grijpskerk. Het laagcalorisch aardgas uit de ondergrondse gasopslag bij Norg is bestemd voor Nederlandse huishoudens. Het hoogcalorisch gas uit de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk is bestemd voor de industrie.

Met name de opslag bij Norg (loopt van Langelo tot aan Tolbert) is de grootste en intensiefst gebruikte  gasopslaglocatie in de wereld in bevolkt gebied.

Sinds de in 2015 toegestane verhoging van de opslagcapaciteit  en de daarvoor benodigde hogere injectiedruk zijn er veel schademeldingen gedaan. In het Westerkwartier ca. 5600 en in het Noordenveld ca 2700. Sinds 2019 wordt de UGS Norg nu ook multi-cyclisch gebruikt: het injecteren en oppompen gaat het hele jaar continu door.

Bewijslast
Ondanks de Omgekeerde Bewijslast lijken het laatste jaar bijna  alle schadeverzoeken door het IMG afgewezen te zijn. Argumenten: Er zijn geen bevingen, de bodemtrillingen zijn te gering en bodemdaling kan ook geen oorzaak zijn. Na het stilleggen van de schadeafhandeling afgelopen zomer, weten 1400 aanvragers nog steeds niet waar ze aan toe zijn. De omgekeerde bewijslast lijkt hiermee dus een dode mus te zijn. Weer wordt de burger in de steek gelaten en blijft met de letterlijke brokken zitten.

Rapport TU Delft en TNO
Op 2 maart 2021 meldt o.a. RTV Drenthe dat de conclusie uit een rapport van de Technische Universiteit Delft en onderzoeksinstituut TNO luidt: “: De schades die zijn ontstaan rondom de Gasopslag Norg kunnen niet komen door de bodemdaling.“. Met dit rapport in de hand komt de voor gasopslag Norg geldende Omgekeerde Bewijslast  helemaal in gevaar en dreigen de zelfde toestanden te gaan ontstaan als in het Groninger gasveld.

Meer monitoring nodig
VZ heeft voor deze problemen al meerdere keren aandacht gevraagd. Met name hebben we gepleit voor veel betere monitoring waaronder ook toevoegen van tiltmeters op grote, kwetsbare gebouwen om beweging aan te kunnen tonen.  Tot op heden zijn ze nog niet gerealiseerd. Een tot nu toe  gehoord argument is, dat er voor Gasopslag Norg een omgekeerde bewijslast geldt.  Dit lijkt nu dus ook een onbegaanbare weg te worden.

In De Krant van 2 maart 2021  waarschuwt ook oud Groen Links raadslid Jan Klinkenberg uit  Een voor ernstige onderschatting van het gevaar op schade door voortdurende bodembeweging door het onder hoge druk in- en uitpompen van gas in het UGS Norg. Als ervaringsdeskundige weet hij van de hoed en de rand. ( zie toelichting). Gezien de uitspraak dat de winning van het gas uit het Groningerveld al in 2022 wordt beëindigd en dat in 2022 ook de oplevering van de vergrote stikstoffabriek in Zuidbroek ( moet hoogcalorisch importgas gaan bijmengen tot kwaliteit laagcalorisch Gronings gas) staat gepland , lijkt het me  nu wel de hoogste tijd voor actie.  Het is voor onze bewoners uit  Zevenhuizen , Leek en Tolbert samen met de bewoners uit gemeente Noordenveld 5 voor 12!

Vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat de in de inleiding genoemde aantallen schademeldingen in het Westerkwartier kloppen? Hoeveel schadeverzoeken uit  onze gemeente zijn er het laatste jaar afgewezen en hoeveel aanvragers  in onze gemeente zitten nu nog te wachten op een antwoord?
  2. Op de website staat dat de gemeente zich sterk maakt voor de belangen van haar inwoners en een correcte schadeafhandeling. Dat klinkt goed. Hoe denkt het college de afgewezenen en de nog wachtenden te gaan helpen?
  3. Al op 30 oktober 2019 heeft het college de raad geïnformeerd over het instemmingsbesluit Norg. Daarin staat , dat het college van Westerkwartier en Noordenveld een toezegging heeft gekregen van het ministerie van EZK om tot concrete afspraken te komen over een additionele monitoringsprogramma om zo tegemoet te komen aan de onzekerheid die er leeft bij de inwoners. Hoever staat het met deze concrete afspraken?
  4. Het college van Noordenveld heeft al aangegeven zeer teleurgesteld te zijn over de conclusie en dit niet te hebben verwacht. Hoe kijkt ons college tegen dit rapport en haar conclusie aan?
  5. Is het college met  me eens dat de kracht van de omgekeerde bewijslast met dit rapport een tandenloze tijger is geworden?
  6. Is het college het met me eens, dat de gemeente Westerkwartier ook hierin haar onmachtige burgers moet ondersteunen  om zo meer tegengewicht te kunnen bieden tegen de Nam en het IMG ?
  7. Hoe kijkt het college aan tegen de stelling : “ Om het voor onze burgers makkelijker te maken om schade door bodemtrilling aan te tonen is een uitgebreid netwerk van met name versnellingsmeters ( meet bodembeweging aan het grondoppervlak) en tiltmeters op gebouwen ( meet gebouwtrillingen) noodzakelijk” ?
  8. Uit de gegevens van het KNMI en de NAM blijkt dat er in en rondom het hele gasopslagveld Norg slechts 2 diepe Geofoons bij Norg en Steenbergen (meet aardbeving en geen bodemtrilling aan de oppervlakte of gebouwtrillingen) en 1 GPS monitoring bij Steenbergen (meet bodemdaling) geplaatst  is.  Volgens mij zijn dit niet de juiste monitoringsmiddelen voor UGS Norg en ook veel te weinig. Gezien de plannen voor 2022 vind ik het de hoogste tijd voor actie. Hoe kijkt het college hier tegenaan en wat is ze van plan te gaan ondernemen?

Toelichting: