Beheersverordeningen in de gemeente Leek

LEEK – De gemeente Leek is al enkele jaren bezig met de actualisatie van bestemmingsplannen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht de gemeenteraad om binnen tien jaar na vaststelling van een bestemmingsplan, opnieuw een bestemmingsplan vast te stellen.

Volgens de wet kan de gemeenteraad voor die delen van de gemeente waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening vaststellen, waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik wordt geregeld. Het college van burgermeester en wethouders heeft besloten om de beheersverordening als instrument in de gemeente Leek in te zetten. Hierdoor voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting om per 1 juli 2013 gemeentebreed een actueel planologisch regime te hebben. Met de inzet van een beheersverordening zijn de financiële consequenties voor burgers en bedrijven in de hele gemeente hetzelfde; overal moeten leges voor vergunningen worden betaald. De beheersverordening wordt gebruikt ter overbrugging naar een nieuw bestemmingsplan.

 

Wat is een beheersverordening?

Een beheersverordening bestaat uit een kaart van het gebied, een toelichting en regels. Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar nauwelijks ontwikkelingen worden voorzien. Een beheersverordening legt namelijk de bestaande situatie vast. Dit betekent niet dat er niets meer mag. Met het vastleggen van de planologische situatie zijn niet-gebruikte ondergeschikte uitbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor schuren, uitbouw van een woning nog steeds mogelijk. De bestaande bouw- en gebruiksregels uit de nu geldende bestemmingsplannen blijven namelijk gehandhaafd. Gebieden waar wel ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien of waarvoor op termijn een procedure zal starten of reeds loopt, zijn om deze reden niet meegenomen in de beheersverordening.

 

Om welke plangebieden gaat het?

De globale plangebieden betreffen de woonwijken in Leek en de bedrijventerreinen Leek, Oldebert, Leeksterhout en Diepswal. Er worden twee beheersverordeningen opgesteld. Voor de plangebieden van Leek-woonwijken en de bedrijventerreinen Leek, Leeksterhout en Diepswal. In deze verordening worden de geldende bestemmingsplannen als onderlegger voor de verordening gebruikt. Deze bestemmingsplannen worden als het ware verlengd. Voor bedrijventerrein Oldebert wordt een aparte verordening opgesteld. Dit, omdat het ter plaatse geldende bestemmingsplan zeer verouderd is en niet als onderlegger kan dienen.

 

Procedure

Voor het opstellen van een beheersverordening kent de wet geen procedure. Tegen de vastgestelde beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open. Dit, omdat een verordening een algemeen verbindend voorschrift is. De verordening wordt in de raadsvergadering van 19 juni 2013 ter vaststelling aangeboden. Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt in de Midweek en op de website van de gemeente. Voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad bespreekt de raadscommissie dit onderwerp op 22 mei 2013. In die vergadering bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om gebruik te maken het spreekrecht.

Back to top button