Inloopavond verkeerssituatie centrum Leek

LEEK – Op donderdag 12 december 2013 is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopavond over de verkeersituatie in het centrum van Leek in het Infocentrum Leek-Nietap (Piepke 4). Tijdens deze avond zullen de reacties worden verzameld op de verkeerssituatie na de herinrichting. U kunt binnenlopen op het door u gewenste tijdstip. ’s Middags tussen 15.00 – 17.00 zal wethouder Tanja Haseloop samen met de ambtenaar verkeer en vervoer op de markt op de Dam al reacties inventariseren.

Verkeersremmende maatregelen centrum

Een belangrijke maatregel in het centrum is dat de inrichting van het gebied wordt afgestemd op de mensen die er verblijven. Naast sfeerverhogende elementen – zoals de toepassing van blokhagen en platanen – betekent dit onder meer dat de ruimte voor de voetganger wordt vergroot ten koste van de weggebruikers. Zo zijn enkele vrijliggende fietspaden verdwenen en is de breedte van de rijbaan aangepast. Op deze wijze wordt ook voldaan aan het 30-km-principe. Op de overgangen van de bestaande naar de nieuwe situatie (daar waar bijvoorbeeld fietsers vanuit een vrijliggend fietspad op de rijbaan komen) zijn verkeersremmende maatregelen genomen, zoals een drempel, een vernauwing van de weg of een combinatie van beiden.

 

Shared Space

Op de Samuel Leviestraat komen de verkeersstromen bij elkaar op één punt: tussen de parkeerplaatsen voor de Albert Heijn en De Lidl. Hier is het gebied als een zogenoemde Shared Space ruimte ingericht. Bij Shared Space maken alle weggebruikers, dus ook voetgangers, van dezelfde ruimte gebruik. Dit betekent onder meer dat er geen aparte trottoirs voor voetgangers, fietspaden voor (snor)fietsers en rijbanen voor gemotoriseerd verkeer zijn. Het ontwerp beoogt dat voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer rekening houden met elkaar in een gebied waar iedereen te gast is en niemand de overhand heeft. De straat is niet meer vanzelfsprekend voor auto’s. Het resultaat hiervan is dat men nog meer op elkaar let en dat mede daardoor de snelheid van motorvoertuigen nog meer afneemt. De ervaring hier leert dat er minder ongelukken gebeuren.

 

Evaluatie
Wij hebben beloofd deze herinrichting te evalueren nadat er enige tijd van gebruik is gemaakt. In de afgelopen periode heeft de gemeente al heel veel reacties ontvangen. Aan de hand van de verzamelde reacties is de gemeente gestart met een analyse naar mogelijke aanpassingen in de (verkeers)inrichting. Graag horen wij uw ervaringen over deze herinrichting om onze informatieverzameling compleet te krijgen. Ook wil de gemeente graag de eerste ideeën voor aanpassingen bij u neerleggen. Wij nemen uw ervaringen en suggesties die we op deze avond graag van u ontvangen mee in onze evaluatie en oplossingsrichtingen. U kunt uw ervaringen en suggesties ook per mail doorgeven uiterlijk op 12 december aan de heer Theo Vlaming, ambtenaar verkeer en vervoer van gemeente Leek: [email protected] Mocht naar aanleiding deze evaluatie het nodig zijn een of meerdere verkeersaanpassingen door te voeren dan wordt dit meegenomen in het werk en uitgevoerd in het voorjaar van 2014. U wordt hierover nader geïnformeerd.

 


Project Leek-Nietap

Dit project is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd hadden. Dit maakt het voor de gemeente Leek en Noordenveld mogelijk in deze financieel krappe tijden het centrum Leek-Nietap op te knappen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

Back to top button