Cliënten Wmo ook in coronatijd positief over contact en ondersteuning gemeente Westerkwartier

Westerkwartier – Cliënten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in het Westerkwartier zijn over het algemeen tevreden over het contact met de gemeente. Ook zijn ze tevreden over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning.

Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek onder cliënten over 2021. De resultaten zijn vergelijkbaar met de jaren hiervoor. Wmo ondersteuning is belangrijk om langer zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. Zoals de geïnterviewde cliënten aangeven, is de ondersteuning een verrijking voor hun leven.

De Wmo is een vangnet
De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Als mensen bij de gemeente om Wmo ondersteuning vragen, kijkt de gemeente eerst naar eigen mogelijkheden van de cliënt, ondersteuning uit het sociaal netwerk en oplossingen uit algemene of voorliggende voorzieningen. Pas als het echt niet anders kan, is de Wmo mogelijk van toepassing. Bij elke aanvraag is dus sprake van maatwerk die, afhankelijk van de persoonlijke situatie, kan resulteren in een Wmo maatwerkvoorziening.

Aanbevelingen
Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen die de gemeente Westerkwartier ter harte neemt.

  • Wees bereikbaar, informeer adequaat en geef de cliënt sneller duidelijkheid

Zorg voor betere bereikbaarheid, vooral in de vakantieperiodes. Informeer tijdig en volledig. Geef duidelijkere informatie over de voordelen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Informeer over algemeen toegankelijke basisvoorzieningen en stimuleer het gebruik hiervan. Bevorder ook de ondersteuning door de omgeving van de cliënt. Geef snel duidelijkheid aan de cliënt over zijn/haar vraag. En leg het besluit over een maatwerkvoorziening goed uit.

  • Plan bij nieuwe ondersteuningsvragen altijd een gesprek in

Het gesprek tussen cliënt en consulent is belangrijk. Hierdoor krijgt de consulent een goed beeld van de gezondheidssituatie, het netwerk en de leefomgeving van de cliënt. Zo kan de consulent de vraag van de cliënt beter beoordelen en passende oplossingen vinden. Elke situatie is weer anders en verdient een bij die situatie passende oplossing. In principe vindt altijd een gesprek plaats, zeker bij een eerste melding. In de praktijk gebeurde dit niet altijd. Tijdens de coronaperiode mochten consulenten niet op bezoek bij de cliënt. Daardoor was het lastiger de vraag van de cliënt goed in te kunnen schatten. De aanbeveling is dan ook met nieuwe cliënten en cliënten met een nieuwe indicatie altijd een gesprek te hebben. Dit gesprek vindt bij nieuwe cliënten bij voorkeur plaats bij de cliënt thuis.

Wethouder Wmo Bert Nederveen: We zijn blij, dat de cliënten Wmo over het algemeen positief zijn over het contact met en de ondersteuning van de gemeente. We scoren al een aantal jaren goede resultaten. De aandachtspunten herkennen we en pakken we op.”

Resultaten
De gemeente gebruikt de resultaten om de Wmo nog beter te kunnen uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek staan op www.waarstaatjegemeente.nl. Het rapport is op te vragen bij de gemeente.

Back to top button