College Westerkwartier wil ambities realiseren zonder kosten voor inwoners te moeten verhogen

Westerkwartier – In juli van dit jaar werd het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd. Een ambitieus akkoord met daarin vijf ambities voor de komende vier jaar: werken vanuit vertrouwen en verbinding, duurzamer wonen en betere bereikbaarheid, innovatiever werken en ondernemen, een leefbaarder en gezonder Westerkwartier en meedoen en samen zorgen voor minder armoede.

Het college heeft op 15 november een zogenaamd ‘collegeuitvoeringsprogramma’, oftewel een plan van aanpak, vastgesteld om deze ambities waar te maken. De inzet is de ambities te realiseren, met daarbij het terugdraaien van de geplande extra 5%- verhoging van de onroerendzaakbelasting zoals voorgesteld in de programmabegroting 2023.

Inwoners ontzien van extra kosten
“Speerpunten uit ons coalitieakkoord zoals leefbaarheid in de dorpen, (duurzamer) wonen en minder armoede kosten geld, zoals alle ambities. Deze willen we in deze financieel moeilijke tijd niet voor rekening laten komen van onze inwoners”, aldus wethouder financiën Bert Nederveen. “En dat kan ook als we kijken naar de financiële middelen die we beschikbaar hebben voor de periode 2023-2025. Vanaf 2026 voorzien we dat we minder geld van het Rijk krijgen. Wat dat betekent voor onze beschikbare middelen en daarmee voor het realiseren van onze ambities weten we nu nog niet. Daarom hebben we een grote behoefte aan duidelijkheid over de structurele financiering vanuit het Rijk. Voor de periode 2023-2025 is de begroting sluitend. Voor 2026 voorzien we nu een tekort van zo’n 8 miljoen euro. In onze plannen gaan we er vanuit dat het Rijk zich een betrouwbare partner toont en er ook dan voldoende middelen beschikbaar zijn.”

Juist nu stappen maken
“We zijn dan ook van mening dat we juist de komende jaren veel stappen moeten zetten in het  waarmaken van onze beoogde ambities. Het Westerkwartier is een ambitieuze gemeente. We vinden dan ook dat we het ijzer moeten smeden als het heet is. Dit laten we financieel nu niet ten koste gaan van onze inwoners. Onze ambities zijn juist bedoeld om het Westerkwartier voor iedereen aantrekkelijk en leefbaar te maken en houden”, aldus burgemeester Ard van der Tuuk.

Meer informatie
Het collegeuitvoeringsprogramma met daarin een uitwerking van de ambities, doelen en te behalen resultaten is ook terug te vinden op de website: www.westerkwartier.nl/coalitieakkoord-en-collegeprogramma.

Back to top button