Samen werken aan een sociaal Westerkwartier; Gemeente gaat aan de slag met tien doelen

Westerkwartier – Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met deze tien doelen om samen te werken aan een sociaal Westerkwartier. Hiervoor stelde de gemeenteraad op woensdag 5 juni het definitieve beleidsplan sociaal domein ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’ vast.

De gemeente heeft mooie ambities die ze samen met inwoners, verenigingen, samenwerkende organisaties en maatschappelijke partijen wil waarmaken. Namelijk:  Veerkrachtige inwoners, dorpen, buurten en gemeenschappen. Goede toegang en passende ondersteuning voor inwoners. Samen met alle betrokken partijen, met aandacht voor goede afstemming en samenwerking. 

Actualisatie
Het vorige beleidsplan was in 2014 opgesteld namens de vier voormalige gemeenten van Westerkwartier. De hoogste tijd dus voor een actualisatie. Na akkoord van het college van burgemeester en wethouders op het concept is er een brede inspraakronde geweest voor inwoners, samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties. Daar kreeg de gemeente enkele reacties op, maar die leidde niet tot een inhoudelijke wijziging van het plan. Wel werd het plan hier en daar tekstueel aangescherpt. Er was brede waardering voor het proces hoe het beleidsplan tot stand is gekomen en de samenhang op inhoud.

Wethouder Bert Nederveen: ‘Samen met en voor onze inwoners werken we aan een nog socialer Westerkwartier met passende toegankelijke ondersteuning. Ik ben trots op het beleidsplan dat er nu ligt. Voor elkaar klaar staan en naar elkaar omkijken is niet alleen nu, maar zeker in de toekomst, erg belangrijk.’

Meer zorgen voor elkaar
Het nieuwe beleidsplan is geen koerswijziging. De gemeente bouwt voort op de uitgangspunten van 2014 en past deze toe op de situatie van nu. We hebben roerige tijden achter de rug, waarvan we de gevolgen nog duidelijk merken. Door de coronacrisis en energiecrisis namen de zorgvragen van inwoners in het Westerkwartier toe. Zorgen over de financiën, armoede, eenzaamheid, somberheid en de gezondheid. Neem daarbij de toenemende vergrijzing, waardoor de druk op de zorg toeneemt. Om de zorgvragen aan te kunnen wil de gemeente meer preventief werken, om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarnaast is het nieuwe beleid van de gemeente erop gericht om inwoners meer te stimuleren en faciliteren om meer voor elkaar te gaan zorgen. Er zijn al vele goede inwonersinitiatieven. De gemeente blijft daarom werken vanuit het vertrouwen dat onze inwoners en onze dorpen zelfredzaam en samenredzaam zijn. De gemeente blijft ervoor waken dat waar dat onvoldoende gebeurt, inwoners een beroep kunnen doen op ondersteuning.

Wie werken samen?
In het beleidsplan is veel aandacht voor de samenhang binnen het sociaal domein. De gemeente kan het niet alleen en heeft haar samenwerkingspartners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners hier hard bij nodig. Ruim 30 partijen waren betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsplan. Gezamenlijk hebben we aandacht voor het realiseren van tien doelen. Elke organisatie heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen werken we aan een sociaal Westerkwartier.

Wat is het Sociaal domein?
Tot het sociaal domein behoren de wettelijke taken van de gemeente, zoals de Jeugdwet, Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) en de Participatiewet. De gemeente zet zich ook in op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid én preventie, zoals welzijn, gezondheid, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, mantelzorg, onderwijs, sport en cultuur.

   
Back to top button