Omgeving actief betrokken bij plannen Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek

LEEK – De provincie Groningen en de gemeente Leek gaan omwonenden en belanghebbenden actief betrekken bij het uitwerken van de plannen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Leek. Provincie en gemeente willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren.

Hiervoor moet langs de route een aantal maatregelen worden genomen.  Op dit moment worden de eerste avonden voor de omgeving voorbereid. Tijdens de bijeenkomsten geven provincie en gemeente  informatie over het project. Omwonenden kunnen hun mening geven over de voorgestelde maatregelen en suggesties doen. 

 Het gebied wordt opgedeeld in drie blokken en per blok wordt een bijeenkomst georganiseerd:

 1. Deel A7- rotonde N372/Euroweg (Hotel Leek; incl. parallelstructuur)
 2. Deel Oostindie (eindpunt Q-link en busbaan Oostindie – N979)
 3. Overige maatregelen.

De avonden worden via de website van de gemeente en de lokale media aangekondigd.

Om welke voorgestelde maatregelen gaat het in Leek?

 • Aanleg van een busafrit vanaf de A7
 • Verbeteren van de zuidelijke rotonde bij de A7 (‘bypasses’)
 • Aanleg van een P+R Leek nabij A7, voor ca. 200 auto’s
 • Mogelijke aanleg van een busbaan in noordelijke richting over de Oude Postweg
 • Verbeteren van de rotonde Oude Postweg – Hoofdstraat, incl. evt. verplaatsen bushaltes
 • Realiseren van een verbinding N979 – Oostindie (lijn 85): brug, busbaan, haltes en fietspad.
 • Aanpassen van de rotonde Auwemalaan – Lindesteinlaan
 • Realiseren van het eindpunt Q-link lijn 3 nabij Tolbert
 • Realiseren van het eindpunt Q-link lijn 3, in Oostindie, incl. koppelmogelijkheid met buslijn 85
 • Aanpassen van de rotonde Lindesteinlaan – Euroweg
 • Aanpassen van de kruising Vredewoldplantsoen – Oosterheerdtstraat
 • Realiseren van bushaltes rondom de rotonde N372 – Euroweg
 • Realiseren van (een uitbreiding van) fietsparkeren bij verschillende haltes

Investeringspakket

In 2012 hebben de raden van de gemeenten Noordenveld en Leek en de Staten van de provincies Groningen en Drenthe besloten een investeringspakket samen te stellen voor Leek en Roden.

In het kader van dit pakket zijn vorig jaar twee studies uitgevoerd:

 1. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek-Roden;
 2. Realisatie P+R Leek A7 incl. busdoorstroming N372.

 Twee studies

De eerste studie HOV Leek-Roden was een studie naar routemogelijkheden van de buslijnen tussen Groningen en Leek/Roden. In de studie zijn vele varianten bestudeerd, en in Leek heeft dat uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant die ligt langs de huidige route.

De tweede studie ging over het trajectdeel tussen de A7 en de rotonde bij hotel Leek. In die studie is gekeken óf en zo ja hóe de busdoorstroming op de N372 verbeterd kan worden. Tegelijkertijd is ook onderzocht waar een mogelijke P+R nabij de A7 kan komen. Over beide studies zijn in 2013 verschillende informatieavonden georganiseerd.

 Besluitvorming Provinciale Staten van Groningen

Beide studies hebben geleid tot een voorkeursvariant, waarin een aantal mogelijke maatregelen in  Leek voorgesteld worden. De voorstellen uit beide studies zijn samengevoegd onder de noemer HOV Leek. Op 12 maart hebben Provinciale Staten van Groningen hier een besluit over genomen. Ook hebben ze geld beschikbaar gesteld om de maatregelen in Leek nader uit te werken. De plannen  worden uitgewerkt in nauw overleg met de inwoners van de gemeente Leek.

Project

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

Back to top button