Begroting 2021 gemeente Westerkwartier: college handhaaft ambities in onzekere tijden

WESTERKWARTIER – Het college van de gemeente Westerkwartier kiest ook het komende jaar voor ambitie ook al moet het bijna € 3,9 miljoen ombuigen in 2021. Met de koers en keuzes die het college maakt in deze begroting voor 2021, wil het recht doen aan de situatie waarin de gemeente nu verkeert.

Westerkwartier is een nieuwe gemeente, het college wil deze goed op de kaart zetten. Ook wil het college inwoners en ondernemers perspectief blijven bieden, juist in deze onzekere tijd.

Ambitieus
Daarom kiest het college voor het zoveel mogelijk handhaven van haar ambities en wil het de koers die is uitgezet met het collegeprogramma vasthouden en op onderdelen intensiveren. Het zet in op woningbouw in de hele gemeente. Het college wil inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen vooruitzicht blijven bieden. Door te blijven investeren in goede voorzieningen voor inwoners, in detailhandel, recreatie en toerisme, verenigingsleven, klimaat, infrastructuur, jeugd, kwetsbare inwoners, sportvoorzieningen en in cultuur. De bestaande maatregelen rond leefbaarheid blijven overeind staan. Zo maakt het college bewust de keuze de tarieven voor de verenigingen voor het gebruik van accommodaties in deze toch al moeilijke periode niet extra te verhogen.

Pakket aan maatregelen
Het college heeft maatregelen geïnventariseerd op drie hoofdonderdelen: scherp kijken naar de ambities, gericht keuzes maken in het bestaand beleid en bepalen welke mogelijkheden er zijn aan de inkomstenkant. Gerekend over vier jaren gaat het om in totaal € 9,5 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen inzake ambities, € 5,3 miljoen inzake bestaand beleid en € 1,05 miljoen inzake inkomsten (startend in 2022).

Het college presenteerde afgelopen week een pakket aan maatregelen dat recht doet aan haar ambities en deze daar waar mogelijk vertraagt en bijstelt. Ook het bestaand beleid is goed tegen het licht gehouden en dit leidt er toe dat het pakket aan maatregelen de gemeente financieel meer ruimte geeft. Het college ziet zich wel genoodzaakt de eerder voorgenomen verhoging van de OZB met 5% in 2021 en 2022 te handhaven. De OZB in het Westerkwartier blijft hiermee ook in 2021 onder het Groninger gemiddelde.

Gunstiger meerjarenbeeld door nu in te grijpen
Door het omvangrijke ombuigingspakket van het college ziet het financiële beeld van de gemeente er in 2023 en 2024 weer gunstiger uit, maar laat 2021 nog een tekort zien. Het college wil dan ook niet nog meer bezuinigen en diep ingrijpen, omdat dat veel onrust en onzekerheid met zich mee kan brengen.

Wethouder Financiën Bert Nederveen: “We willen een degelijk financiële gemeente zijn en blijven. De financiële situatie maakt het nodig dat we scherp naar onze inkomsten en uitgaven kijken. Dat hebben we gedaan aan de hand van onze strategie uit de door de raad vastgestelde perspectiefnota. Deze lijn houden we vast en hiermee willen we vooral onze inwoners waar mogelijk enige zekerheid geven.”

Kansen pakken met vinger aan de pols
Door de aard van de maatregelen voorkomt het college zware ingrepen al blijft het besturen en rekenen met onzekerheden. Deze onzekerheden zijn onder meer de financiële gevolgen van de coronacrisis, het onderzoek naar extra (of minder) middelen voor jeugdhulp, de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden en de koers van het nieuwe kabinet dat in 2021 aantreedt en het effect daarvan op het gemeentefonds voor 2022.

Wethouder Bert Nederveen: “We kijken naar de kansen die we kunnen pakken door samen te werken met lokale, regionale of landelijke partners. We zoeken naar mogelijkheden voor cofinanciering om onze voorgenomen plannen uit te voeren en natuurlijk ook om projecten voor onze mooie gemeente Westerkwartier te realiseren. Maar helaas zijn er ook veel financiële onzekerheden. We zullen de vinger dus aan de pols blijven houden.”

Woensdag 28 oktober en woensdag 11 november is de behandeling van de Begroting 2021 gemeente Westerkwartier in het raadsoverleg en in de gemeenteraad. Op dinsdag 27 oktober is er ruimte voor belanghebbenden om in te spreken. De  begroting is te vinden op www.westerkwartier.nl/begroting.

Back to top button