College Leek presenteert sluitende begroting 2014

LEEK – Het college van Leek heeft de Programmabegroting 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de Begroting 2014 al bepaald bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017, die in juli is vastgesteld. Het college heeft deze uitgangspunten verwerkt in de Begroting 2014.

Ontwikkeling financiële positie

In de afgelopen jaren hebben twee omvangrijke bezuinigingsoperaties plaatsgevonden. De effecten hiervan komen voluit tot uitdrukking in 2014 en de jaren daarna. Dit heeft ertoe geleid dat voor 2014 een begroting gepresenteerd kan worden met een positief resultaat van € 76.930.

De begroting van de gemeente is wel onderhevig aan grote onzekerheden. Een aantal rijksoverheidstaken zal overgaan naar de gemeenten, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de gemeenten deze taken efficiënter en dus met minder geld kunnen uitvoeren. Veel maatregelen die het kabinet wil realiseren moeten het komende jaar nog nader worden uitgewerkt. Daarnaast spelen nog andere factoren een rol zoals economische ontwikkelingen en lokale ontwikkelingen die het resultaat voor de komende jaren zullen beïnvloeden.

 

Belastingen, heffingen en leges

De uitgangspunten voor de belastingen en tarieven 2014 uit de Kadernota 2014-2017 blijven gelden. Dit betekent dat de komende jaren de OZB-opbrengst jaarlijks wordt verhoogd met het door het Rijk ingestelde maximum verhogingspercentage, de zogenoemde macronorm. Voor het jaar 2014 is deze norm vastgesteld op 2,45%.

 

Bij de heffingen wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing worden er geen grote veranderingen in de kosten en opbrengsten verwacht, daarom blijft het tarief 2014 gelijk aan 2013. De opbrengst rioolheffing wordt met 3,65% verhoogd. Daarnaast moet in de toekomst niet meer de huurder, maar de eigenaar van een pand de rioolheffing betalen.

 

De overige belastingen en tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage van 2,6%. Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen.

 

Raadplegen Begroting

De Begroting ligt vanaf 23 oktober 2013 ter inzage op het gemeentehuis (u kunt er naar vragen bij de receptie). De Begroting is ook te vinden op www.leek.nl. De papieren versie kunt u voor € 16,00 afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

 

Wilt u reageren?

Op donderdag 7 november 2013 zal de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2014 behandelen. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune.

Voordat de Begroting door de gemeenteraad wordt behandeld, horen de raadsleden graag wat u ervan vindt. Zij kunnen dan uw reactie meenemen tijdens de vergadering op 7 november 2013 waarin ze de Begroting bespreken en deze definitief vaststellen. U kunt contact opnemen met een van de fractievoorzitters. Hun gegevens vindt u op www.leek.nl.

Inwoners en organisaties kunnen in deze vergadering gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelding voor het spreekrecht is gewenst en kan via de griffie, mevrouw M. Koop ([email protected]) of telefoon 0594-55 15 63.

Back to top button