Ondanks financiële onzekerheden blijft college gemeente Westerkwartier uitvoering geven aan ambities

Westerkwartier – Medio 2021 is het voor de gemeente Westerkwartier nog steeds een kwestie van besturen en rekenen met onzekerheden. Het coronavirus en de gevolgen daarvan zijn nog steeds voelbaar. Daarnaast biedt het Rijk nog steeds onvoldoende zekerheid op het gebied van de rijksmiddelen.

Hierbij gaat het onder meer om de herijking van de gelden uit het gemeentefonds. Het eerste voorstel van het Rijk hierover heeft voor de gemeente Westerkwartier grote nadelige effecten. Samen met andere gemeenten oefent de gemeente Westerkwartier druk uit op het Rijk om tot een eerlijker verdeling te komen zodat Westerkwartier er niet € 6 miljoen op achteruit gaat. Daarnaast is compensatie nodig voor de extra kosten jeugdzorg.

Voor deze laatste zijn door het kabinet afgelopen week wel incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor 2022. De begroting van de gemeente is in de basis nog altijd gezond, maar bovengenoemde onzekerheden maken wel lastiger de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

Perspectiefnota 2022-2025
Dit is de laatste perspectiefnota van het huidige college. Het college richt zich komend jaar dan ook in het bijzonder op het afronden en fatsoenlijk overdragen van wat het college en de raad de afgelopen drie jaren in gang hebben gezet. Met als doel samen het Westerkwartier nog mooier maken.

Blijven inzetten op ambities
Ondanks de onzekere tijd blijft de gemeente werken aan het op de kaart zetten van de nieuwe gemeente. Vorig jaar heeft de gemeente bij het vaststellen van de begroting 2021 vastgehouden aan haar ambities, zodat ze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven perspectief blijft bieden. De gemeente heeft bewust gekozen voor het blijven investeren in goede voorzieningen voor inwoners, ondernemers, recreatie en toerisme, verenigingen, infrastructuur, jongeren, sportvoorzieningen en klimaat. Het college is zich ervan bewust, dat ingrijpen in een tijd waarin inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven het door de coronamaatregelen al moeilijk hebben, veel extra onrust met zich meebrengt.

Herstelplan
De gemeente werkt aan een herstelplan voor na de coronatijd. Hiermee wil de gemeente de negatieve gevolgen van de coronacrisis beperken. Daarnaast wil ze de positieve effecten vasthouden en versterken met als doel het welzijn van de inwoners van het Westerkwartier op peil houden en verbeteren. Dit herstelplan wordt voor en door ondernemers, maatschappelijke partners, inwoners en de gemeente opgesteld. De kosten voor de uitvoering van het herstelplan neemt de gemeente mee in de begroting 2022.

Perspectiefnota op hoofdlijnen
Het college presenteert een perspectiefnota met een financieel toekomstbeeld op hoofdlijnen. Ondanks de genoemde onzekerheden wil het college perspectief bieden en blijft het inzetten op nieuwe ontwikkelingen. Dit vertaalt zich in ambities en investeringen in de diverse programma’s zoals onder meer de uitvoering van de Kwaliteitsvisie openbare ruimte en de Visie recreatie en toerisme.

Wethouder Financiën Bert Nederveen: “We zijn blij met de toezegging van het Rijk voor compensatie van extra kosten jeugdzorg in 2022 en vinden dat een nieuw kabinet niet anders kan dan deze lijn doorzetten. Ook zal het nieuwe kabinet een beter voorstel voor herijking van het gemeentefonds moeten presenteren, zodat we er op termijn niet € 6 miljoen op achteruit gaan. Ook moet de opschalingskorting van tafel en moeten stijgende kosten in het sociaal domein worden gecompenseerd.  Alleen dan kunnen we blijven gaan voor onze ambities. In deze perspectiefnota rekenen we op wijze besluiten van het nog nieuw te vormen kabinet zodat we ook voor de komende jaren met een sluitende begroting kunnen werken.”

Denkrichtingen
Het college streeft naar het structureel sluitend krijgen van het financieel meerjarenbeeld en daarbij is vooral het Rijk aan zet. Uitgaande van structurele compensatie van de extra kosten jeugd zoals hierboven opgenomen, is de basis van de begroting gezond. Als blijkt dat de voorgestelde herijking van het gemeentefonds daadwerkelijk doorgaat, dan zorgt dit voor een tekort in de meerjarenbegroting. De gemeente moet dan keuzes maken om het meerjarenbeeld sluitend te maken. Daarom zal het college een aantal scenario’s uitwerken. Het college wil deze met de raad bespreken en samen de kaders bepalen voor het opstellen van de begroting 2022 en volgende jaren.

Jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020 sluit af met een resultaat van afgerond 0 euro, maar kent op onderdelen veel afwijkingen, voor een belangrijk deel ten gevolge van corona.  Positief is dat de eerder begrote inzet van € 2 miljoen vanuit de algemene reserve niet nodig is geweest, waardoor de financiële positie van de gemeente is verbeterd.

Raad
De raad behandelt de perspectiefnota en bijbehorende stukken op 23 juni en 7 juli 2021. De betreffende financiële stukken zijn te vinden op www.westerkwartier.nl.

   .
Back to top button